Alkohol

Pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki: z pomocy i wsparcia można korzystać poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny. Do tych celów powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),

poniżej przedstawiam szczegóły:

 • Siedzibą GKRPA jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (I piętro, biuro Sekretarza Gminy), tel: 77 4695524 wewn.102
 • Posiedzenia GKRPA odbywają się (co do zasady) w każdy drugi i czwarty roboczy wtorek miesiąca, w godzinach od 1530 do 1700.
  Dodatkowo w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. od 1530 do 1700 dyżur pełni Przewodnicząca GKRPA.
 • W terminach posiedzeń GKRPA oraz w czasie dyżuru przyjmowane są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub informacji w sprawach z zakresu terapii uzależnień  i współuzależnienia jak również przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wnioski o podjęcie działań wobec osób uzależnionych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój, można składać:
 1. w terminach posiedzeń GKRPA lub w trakcie dyżuru Przewodniczącej GKRPA,
 2. do Przewodniczącej GKRPA (Sekretarz Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy (w dni robocze od godz. 730 do 1530),
 3. za pośrednictwem poczty – na adres GKRPA ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki.
 • Główne zadania GKRPA:
 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przewidzianych w ustawie  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.poz.1356) oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki,
 2. wzywanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii),
 3. kierowanie osób na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 4. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 5. realizacja procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy),
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust.6 ustawy  z dnia
  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012r.poz.1356),
 7. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. realizacja innych zadań GKRPA, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje dodatkowe:

801 033 242 Numer infolinii Anonimowych Alkoholików w Polsce

informacje pozyskane ze strony internetowej: http://www.alko.opole.pl/alko0-1.html

W opolskim środowisku niepijących alkoholików (anonimowych, ale nie tylko!) dzieje się znacznie więcej niż tych kilka-kilkanaście w tygodniu mityngów grup AA. W karnawale alkoholicy organizują zabawy taneczne, zimą przy odpowiedniej pogodzie może być okazja wspiąć się wspólnie na Kopę, szykowana jest kolejna rocznica, warsztaty Dwunastu Kroków AA albo sponsorowania, opolska poradnia odwykowa proponuje nowe warsztaty tematyczne, turnus rehabilitacyjny albo terapię, raz w miesiącu odbywają się spotkania Intergrupy Śląska Opolskiego… Zwykle wiadomości tego typu przekazywane są z ust do ust, podczas mityngów, ale to, niestety, nie zawsze wystarcza.

Najnowsza książka: „12 KROKÓW OD DNA. SPONSOROWANIE”

Do kupienia na stronie Wydawnictwa WAM (kliknij) oraz w księgarniach.

Od osiemdziesięciu lat Anonimowi Alkoholicy dysponują rozwiązaniem problemu alkoholizmu i choć 12 Kroków AA nie uległo zmianie od czasu ich opublikowania w 1939 roku, to suma doświadczeń członków Wspólnoty nieustannie rośnie. Dotyczy to szczególnie sponsorowania, czyli specyficznej dla AA, bezinteresownej formy pomocy w poznawaniu i realizacji Programu Anonimowych Alkoholików. Nowe wydanie książki wzbogacone zostało o sugestie dotyczące zastosowania Tradycji AA w życiu osobistym, krótkie omówienie Koncepcji dla służb AA w Polsce, jednak głównie i przede wszystkim o rozdziały dotyczące sponsorowania. Oczywiście zaktualizowana została przy tej okazji cała treść książki.

Opinie i recenzje: znakomitej pisarki Miki Dunin, na stronach BiblioNETki, w portalu Lubimy Czytać oraz jeszcze jedna w BiblioNETce

GRUPA AA „Wsparcie w Opolu – AKTUALNA LOKALIZACJA

Począwszy od 04.05.2013 grupa AA „Wsparcie” spotyka się w sali przy placu Kopernika 12 (obok murów obronnych). Dokładniejsze informacje na temat lokalizacji – wraz ze zdjęciami – znaleźć można na stronie grupy (menu dodatkowe). Jest to grupa specjalnie polecana początkującym i nowicjuszom.

KROK za KROKIEM – WARSZTAT 12 KROKÓW i 12 TRADYCJI AA

„Krok za Krokiem” to internetowa grupa anonimowych alkoholików, której głównym celem jest coraz lepsze poznawanie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików oraz dzielenie się doświadczeniem, wynikającym z praktycznej ich realizacji we własnym życiu. Nasze wirtualne i realne spotkania mają charakter warsztatu. Udział w nim polega w szczególności na odpowiadaniu na pytania proponowane codziennie przez prowadzącego. Dobrą, sprawdzoną praktyką wydaje się pisanie o własnych doświadczeniach i przeżyciach, bez komentowania cudzych wypowiedzi.

Adres grupy: https://groups.google.com/d/forum/krok-za-krokiem

Adres e-mail grupy: krok-za-krokiem@googlegroups.com

„Z PIEKŁA DO TRZEŹWOŚCI”, „ALKOHOLIK”,  „12 KROKÓW OD DNA”,  „ALKOHOLIZM ZOBOWIĄZUJE”, „KROK ZA KROKIEM”, ”PRZEBUDZENIE”…

Kalendarium:
• „Z PIEKŁA do TRZEŹWOŚCI” – 2009 rok, Wydawnictwo BEZ – Poznań.
• „ALKOHOLIK” i „12 KROKÓW OD DNA” – maj 2011, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „ALKOHOLIZM ZOBOWIĄZUJE” – luty 2012, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „KROK za KROKIEM” – luty 2014, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „PRZEBUDZENIE. DROGA DO ŚWIADOMEGO ŻYCIA” – marzec 2014, Druga Strona – Warszawa.

Opinie i recenzje książek w portalach BiblioNETka, Deon, Lubimy Czytać: ”Alkoholik”,   ”12 Kroków od dna,   ”Alkoholizm zobowiązuje”,   ”Krok za Krokiem”,   ”Przebudzenie. Droga do świadomego życia”,   ”Alkoholik – Deon”,   ”A zaczęło się od…”,   ”Przebudzenie” oraz na blogu świetnej pisarki  Miki Dunin.

Książki (za wyjątkiem pierwszej) dostępne są w sieciach Empik, Merlin, Matras, Ravelo,

w księgarniach internetowych (np. WAM) i u wydawców.

TELEFON INFORMACYJNY AA

Region „Katowice” Wspólnoty Anonimowych Alkoholików uruchomił telefon informacyjno kontaktowy. Jest on dostępny w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 17:00 – 20:00. Numer: 32 2537983. Czynione są starania, by telefon działał we wszystkie dni tygodnia.
GRUPA „PODAJ DALEJ” ZAPRASZA NA WARSZTAT 12 KROKÓW AA

„Podaj dalej” to specyficzna grupa AA, której spotkania odbywają się w realu dwa razy do roku na Górze św. Anny podczas weekendowych warsztatów 12 Kroków Anonimowych Alkoholików. Przez resztę roku bierzemy udział w internetowym warsztacie, którego celem jest praca nad Programem 12 Kroków, coraz lepsze jego zrozumienie oraz wymiana doświadczeń związanych z praktyczną realizacją w życiu. Nasz internetowy warsztat 12 Kroków nie zastępuje pracy ze sponsorem ani mityngów – stanowi uzupełnienie, rozwinięcie i dopełnienie tradycyjnych form pracy. Internetowa edycja warsztatu prowadzona jest na zasadzie grupy dyskusyjnej (mailingowej).

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Cierpisz z powodu nadużywania alkoholu, nie możesz przestać pić weź udział w terapii w naszym ośrodku, zapisujemy do nowej grupy na „Oddział Dzienny”. Terapia trwa tu 6 tygodni, codziennie odbywają się zajęcia od godz. 9,00-15,00 z przerwą na obiad, pacjent otrzymuje posiłek. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie, terapia jest bardzo intensywna i skuteczna. Pacjent może się opiekować nadal swoją rodziną, po południu realizować domowe prace, nie musi opuszczać miejsca zamieszkania i swoich domowników.
Do Ośrodka na ul. Głogowskiej 25 można dzwonić od godz. 8,00 do 18,45 tel. 77/455 25 35
www.wotuiw.opole.pl

GRUPA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Grupa DDA/DDD „Kwiaty na betonie” spotyka się w czwartki o godzinie 18:20, w salce za kościołem ojców jezuitów, ul. Czaplaka 1, tej samej, w której odbywają się mityngi grup Anonimowych Alkoholików „Asyż” i „Klara”.

OFERTA DLA ALKOHOLIKÓW

Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu NZOZ TAM sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w grupie dla uzależnionych
Poradnia Leczenia Uzależnień
45-052 Opole ul. Oleska 45
tel. 77/453 01 63 , 509 714 846
e-mail ; info@tam.opole.pl, www.tam.opole.pl

OPOLE – TERAPIA UZALEŻNIEŃ POZA NFZ

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII oferuje psychoterapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych, co w praktyce oznacza dwie grupy psychoterapeutyczne (piątki i soboty). Efektem pracy jest nie tylko poradzenie sobie z samymi objawami (piciem, zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, czy nałogowymi zachowaniami), ale przede wszystkim dotarcie do ich źródeł.
Oferta kierowana jest również do osób, które oprócz uzależnienia borykają się z traumatycznymi przeżyciami, żałobą, lękiem, objawami depresyjnymi, natrętnymi myślami, czynnościami, zaburzeniami odżywiania. Terapia ta jest również traktowana jako osobisty rozwój na różnych obszarach życia, dla osób, które chciałaby zrobić coś więcej niż zaprzestanie zażywania środków psychoaktywnych.

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII oferuje także zajęcia psychoterapii grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), czyli osób, które borykają się z problemami, wynikającymi z doświadczeń wynikających z wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Kwalifikacje do grupy odbywają się indywidualnie w trzech konsultacjach po umówieniu telefonicznym: 512 333 173 lub 509 205 063.
Zespół OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII można poznać na www.psychoterapia.opole.pl

PROPOZYCJA DLA HAZARDZISTÓW

Uwaga – w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia uzależnień w Opolu (ul. Głogowska 25) został ogłoszony nabór na terapię dla osób uzależnionych od Hazardu. Zapisy i bliższe informacje w Ośrodku, lub pod telefonem : 77/ 455 25 35. Masz problem z hazardem, zgłoś się po pomoc.

MITYNGI GRUPY ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW

Od 31.05.2008 odbywają się w Opolu mityngi Anonimowych Hazardzistów. Miejscem spotkań grupy jest salka Domu Katechycznego przy kościele Piotra i Pawła, przy ulicy Mickiewicza (wykorzystywana także przez grupę AA „Eleuteria”). Spotkania grupy AH odbywają się w soboty o godzinie 10:00 – w ostatnią sobotę miesiąca mityng otwarty.

Preambuła AH czyli, kim są Anonimowi Hazardziści?
Anonimowi Hazardziści są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją ,aby rozwiązać swój problem i pomagać innym uwolnić się od hazardu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania gry. Nie ma w AH żadnych składek ani opłat utrzymujemy się sami z naszych dobrowolnych datków. Wspólnota AH nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest zaprzestanie hazardu i pomoc innym hazardzistom w uczynieniu tego samego.

Mityng (ang. meeting), czyli po prostu spotkanie Anonimowych Alkoholików

Mityngi, czyli spotkania grup Anonimowych Alkoholików w Polsce, mają z reguły charakter „zamknięty”. Oznacza to, że mogą w nich brać udział tylko osoby uzależnione od alkoholu. Jednak chyba prawie każda grupa, przynajmniej raz w miesiącu, organizuje spotkanie „otwarte”, na które może przyjść każdy. Jest to okazja dla rodziny alkoholika oraz dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy są uzależnieni. Czasami, wyjątkowo, ważniejsze mityngi rocznicowe, na przykład rocznica powstania grupy, czy rocznica powstania AA w mieście, bywają spotkaniami o charakterze otwartym. W Opolu wygląda to nieco inaczej, bo grupy „Asyż”, „Wsparcie” i „u Franciszków” zrezygnowały w ogóle z podziału spotkań na otwarte i zamknięte – wszystkie są po prostu mityngami (spotkaniami) Anonimowych Alkoholików.

Tygodniowy wykaz mityngów AA w Opolu

 • Poniedziałek
  – Godzina 19:00 grupa „ASYŻ” – salka przy kościele N.S.P.J. (Ojców Jezuitów), ulica Księdza Czaplaka 1. Wejście przez furtkę na tyły kościoła. Telefon kontaktowy i informacyjny do dyżurującego członka grupy: 575 260 026.
  • Wtorek
  – Godzina 18:00 grupa „ZAODRZE” – Dom Katechetyczny kościoła Bł. Czesława, ulica Hallera 2. Wejście od strony plebanii.
  • Środa
  – Godzina 9:00 grupa „KLARA” – salka przy kościele N.S.P.J. (Ojców Jezuitów), ulica Księdza Czaplaka 1. Wejście przez furtkę.
  – Godzina 18:00 grupa „ELEUTERIA” – Dom Katechetyczny kościoła Świętych Piotra i Pawła, ulica Mickiewicza 1.
  • Czwartek
  – Godzina 18:30 grupa „u FRANCISZKÓW” – Plac Wolności 2, klasztor O. Franciszkanów. Telefon kontaktowy i informacyjny do dyżurującego członka grupy: 795 184 013.
  • Piątek
  – Godzina 17:00 grupa „W DRODZE” – ulica Głogowska 25b. Pomieszczenia Poradni Odwykowej.
  • Sobota
  – Godzina 17:00 grupa „WSPARCIE” – Plac Kopernika 12, wejście obok murów obronnych; patrz zdjęcia na stronie grupy.
  Grupa szczególnie polecana początkującym i nowicjuszom.
  – Godzina 18:00 grupa „ZAODRZE” – Dom Katechetyczny kościoła Bł. Czesława, ulica Hallera 2. Wejście od strony plebanii.
  • Niedziela
  – Godzina 18:00 grupa „ELEUTERIA” – Dom Katechetyczny kościoła Świętych Piotra i Pawła, ulica Mickiewicza 1.

O opolskich grupach Anonimowych Alkoholików „Asyż”, „Eleuteria”, „Wsparcie”, „u Franciszków” i „Zaodrze”, można znaleźć dokładniejsze informacje na specjalnie poświęconych im stronach tego serwisu.

Opracowano na podstawie danych umieszczonych w Internecie