Więcej o: GraduatON – program dla absolwentów

GraduatON – program dla absolwentów

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Więcej o: Świadczenia 500+ oraz 300+ WAŻNE INFORMACJE

Świadczenia 500+ oraz 300+ WAŻNE INFORMACJE

Zmiany uprawnień do świadczenia wychowawczego  500+ od 01.07.2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. Poz. 924) – dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 01.07.2019r. będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy od  01.07. 2019r. do  31.05. 2021r. należy składać, jak podaje się niżej:

– drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną.) od dnia 01 lipca 2019r.;

– w wersji papierowej od dnia 01 sierpnia 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pokój  nr 4 parter, jak podaje się niżej:

poniedziałek w godz. 7:30-15:30;

wtorek – czwartek  7:30-14:30;

piątek –  7:30-13:00.

Rodzic lub  opiekun prawny  składa 1 wniosek o ustalenie świadczeń na wszystkie uprawnione dzieci, na okres od 01.07.2019r. do 31.05.2021r..*

*Jeżeli Wnioskodawca bądź drugi rodzic dziecka, pobiera 500+ na drugie i kolejne dziecko – świadczenie przyznane do 30.09.2019r. we wniosku składanym od 01 lipca br.  podaje wszystkie uprawnione dzieci. Bieżące świadczenia, które są aktualnie realizowane ulegną automatycznemu przedłużeniu zgodnie z przepisami ustawy.

Zgodnie z ustawą nabycie uprawnień do świadczeń nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty przysługującego świadczenia.

WAŻNE dla osób pracujących za granicą: jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic dziecka odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne w systemie prowadzonej działalności lub w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego lub ma przyznane uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych za granicą w składanym wniosku należy zaznaczyć tę informację ( przebywa/nie przebywa za granicą) oraz uzupełnić dane dotyczące osoby przebywającej za granicą. Świadczenie 500+ podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody Opolskiego.

Od dnia 01 lipca 2019r. wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną można składać wniosek o świadczenie/a:

Świadczenie Dobry Start ( 300+)  Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300zł, które uczy się w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 do ukończenia 20 roku życia. W przypadku osób uczących się z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.  Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 674zł na osobę w rodzinie lub kwoty 764zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, Okres zasiłkowy: 01.11.2019r. do 31.10.2020r..                                         Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie otrzymuje zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalęgającego z alimentami a egzekucja okazała się bezskuteczna przez dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Ponadto dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2018 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 800zł na osobę w rodzinie. Okres zasiłkowy 01.10.2019/30.09.2020r.

Wnioski w wersji papierowej składa się od dnia 01 sierpnia 2019r., w Ośrodku pok. 4 parter, w godzinach pracy, jak podano wyżej.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków😊