Więcej o: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – aktualizacja

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – aktualizacja

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 120 dni.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

  1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
  2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania

i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28  po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty pod nr tel.  77 40 32 550, 77 46 96 517

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w GOPS w Dobrzeniu Wielkim.

Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, GOPS w Dobrzeniu Wielkim może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy tut. Ośrodka.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?

Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu weryfikacji wniosku należy posiadać ten dokument.

Zameldowanie nie jest konieczne.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi ( przez te 120 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2023 r. Poz. 1684

Pliki do pobrania:

Więcej o: Pozwól sobie pomóc

Pozwól sobie pomóc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim rozpoczyna kampanię społeczną, dotyczącą przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Inicjatywa ma na celu, profilaktykę, edukację, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej zarówno możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych, związanych z występowaniem przemocy domowej, ale także konsekwencjach jakie ustawodawca nakłada aktualnie na sprawców przemocy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym plakatem, który już niebawem będzie można dostrzec na terenie naszej gminy.

STYPENDIA SZKOLNE – rok szkolny 2023/2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub  77  46 96 517  informuje,  że od dnia  01 września 2023r. można składać w siedzibie Ośrodka – wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wg. następującego harmonogramu:

  • do dnia 15 września 2023r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • do dnia 15 października 2023r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

  1. dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz.901), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;
  2. w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600,00zł (wynagrodzenie netto) na osobę w rodzinie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności- kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl – zakładka Formularze lub w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski złożone po wyżej wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

Przyjmowanie wniosków : Poniedziałek : godz. 07:30  – 14:30;

                                            Wtorek, Środa, Czwartek: godz. 07:30 – 13:30;

                                            Piątek:  godz.  07:30 – 12:30

                                            pok.5 (parter)

Więcej o: Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych

Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.