• 2 stycznia 2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550 lub 77 46 96 517 informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – w godzinach pracy Ośrodka podanych poniżej treści informacji.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę świadczenia z pomocy społecznej w formie zakupu posiłku w szkole, przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku: – do kwoty 912zł netto na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, dochody to:

– wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, w tym umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło;
– dochód uzyskany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą;
– dochód z gospodarstwa rolnego własnego/dzierżawionego;
– alimenty;
– dieta radnej/radnego;
– dieta poselska/ senacka;
– inne dochody, w tym renta, emerytura, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i inne.

Wniosek o dożywianie dziecka można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl
– druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;
– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym ……….- zakładka Formularze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków odbywa się następująco:

– Poniedziałek : w godzinach : 07:30 – 16:00
– Wtorek, Środa, Czwartek: w godzinach : 07:30 – 14:30
– Piątek: w godzinach : 07:30 – 13:00

Wnioski na rok szkolny 2015/2016 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2015r.

UWAGA: Rodzice dzieci, którzy chcą, aby dziecko korzystało z bezpłatnego posiłku w szkole/przedszkolu od września 2015r. powinny złożyć wniosek do dnia 31 sierpnia 2015r. do godziny 16:00.

Warunkiem realizacji wniosku o dożywianie dziecka jest komplet; wniosek, zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny i inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji rodziny.

Z uwagi na przygotowanie odpowiedniej ilości produktów do sporządzenia posiłków personel placówek powinien otrzymać listy dzieci zwolnionych z opłat za posiłek najpóźniej do dnia 01.09. każdego roku szkolnego/przedszkolnego.

Dobrzeń Wielki, 02 styczeń 2015r. Sporządziła: Barbara Lis