Alkohol, narkotyki, dopalacze

Alkohol

Pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki: z pomocy i wsparcia można korzystać poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny. Do tych celów powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),

poniżej przedstawiam szczegóły:

 • Siedzibą GKRPA jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (I piętro, biuro Sekretarza Gminy), tel: 77 4695524 wewn.102
 • Posiedzenia GKRPA odbywają się (co do zasady) w każdy drugi i czwarty roboczy wtorek miesiąca, w godzinach od 1530 do 1700.
  Dodatkowo w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. od 1530 do 1700 dyżur pełni Przewodnicząca GKRPA.
 • W terminach posiedzeń GKRPA oraz w czasie dyżuru przyjmowane są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub informacji w sprawach z zakresu terapii uzależnień  i współuzależnienia jak również przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wnioski o podjęcie działań wobec osób uzależnionych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój, można składać:
 1. w terminach posiedzeń GKRPA lub w trakcie dyżuru Przewodniczącej GKRPA,
 2. do Przewodniczącej GKRPA (Sekretarz Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy (w dni robocze od godz. 730 do 1530),
 3. za pośrednictwem poczty – na adres GKRPA ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki.
 • Główne zadania GKRPA:
 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przewidzianych w ustawie  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.poz.1356) oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki,
 2. wzywanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii),
 3. kierowanie osób na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 4. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 5. realizacja procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy),
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust.6 ustawy  z dnia
  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012r.poz.1356),
 7. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. realizacja innych zadań GKRPA, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania:

 

                                                                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość , data                

…………………………………………………………………..

                            Imię i nazwisko wnioskodawcy.

 

…………………………………………………………………..

                                  Adres wnioskodawcy, tel.

…………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..

                                                                                             

               

                                                                                              Gminna Komisja

                                                                                              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                              w Dobrzeniu Wielkim,

                       ul. Namysłowska 44

                           46-081 Dobrzeń Wielki

 

 

Wniosek

 

o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu,  zmierzającego do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego przez …………………………………………………………………………… ,

                                                                                                                                 (imię i nazwisko osoby zgłaszanej)

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

                                                                                                         (adres osoby zgłaszanej)

Prośbę swą uzasadniam następująco [1]:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)

 

[1] W uzasadnieniu należy zwięźle opisać sposób zachowania się osoby nadużywającej alkoholu, który powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (dzieci, innych osób),uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego)

 

Informacje dodatkowe:

801 033 242 Numer infolinii Anonimowych Alkoholików w Polsce

informacje pozyskane ze strony internetowej: http://www.alko.opole.pl/alko0-1.html

W opolskim środowisku niepijących alkoholików (anonimowych, ale nie tylko!) dzieje się znacznie więcej niż tych kilka-kilkanaście w tygodniu mityngów grup AA. W karnawale alkoholicy organizują zabawy taneczne, zimą przy odpowiedniej pogodzie może być okazja wspiąć się wspólnie na Kopę, szykowana jest kolejna rocznica, warsztaty Dwunastu Kroków AA albo sponsorowania, opolska poradnia odwykowa proponuje nowe warsztaty tematyczne, turnus rehabilitacyjny albo terapię, raz w miesiącu odbywają się spotkania Intergrupy Śląska Opolskiego… Zwykle wiadomości tego typu przekazywane są z ust do ust, podczas mityngów, ale to, niestety, nie zawsze wystarcza.

 • Najnowsza książka: „12 KROKÓW OD DNA. SPONSOROWANIE”

12krokow

Do kupienia na stronie Wydawnictwa WAM (kliknij) oraz w księgarniach.

Od osiemdziesięciu lat Anonimowi Alkoholicy dysponują rozwiązaniem problemu alkoholizmu i choć 12 Kroków AA nie uległo zmianie od czasu ich opublikowania w 1939 roku, to suma doświadczeń członków Wspólnoty nieustannie rośnie. Dotyczy to szczególnie sponsorowania, czyli specyficznej dla AA, bezinteresownej formy pomocy w poznawaniu i realizacji Programu Anonimowych Alkoholików. Nowe wydanie książki wzbogacone zostało o sugestie dotyczące zastosowania Tradycji AA w życiu osobistym, krótkie omówienie Koncepcji dla służb AA w Polsce, jednak głównie i przede wszystkim o rozdziały dotyczące sponsorowania. Oczywiście zaktualizowana została przy tej okazji cała treść książki.

Opinie i recenzje: znakomitej pisarki Miki Dunin, na stronach BiblioNETki, w portalu Lubimy Czytać oraz jeszcze jedna w BiblioNETce

 • GRUPA AA „WSPARCIE” w Opolu – AKTUALNA LOKALIZACJA

Począwszy od 04.05.2013 grupa AA „Wsparcie” spotyka się w sali przy placu Kopernika 12 (obok murów obronnych). Dokładniejsze informacje na temat lokalizacji – wraz ze zdjęciami – znaleźć można na stronie grupy (menu dodatkowe). Jest to grupa specjalnie polecana początkującym i nowicjuszom.

 • KROK za KROKIEM – WARSZTAT 12 KROKÓW i 12 TRADYCJI AA

„Krok za Krokiem” to internetowa grupa anonimowych alkoholików, której głównym celem jest coraz lepsze poznawanie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików oraz dzielenie się doświadczeniem, wynikającym z praktycznej ich realizacji we własnym życiu. Nasze wirtualne i realne spotkania mają charakter warsztatu. Udział w nim polega w szczególności na odpowiadaniu na pytania proponowane codziennie przez prowadzącego. Dobrą, sprawdzoną praktyką wydaje się pisanie o własnych doświadczeniach i przeżyciach, bez komentowania cudzych wypowiedzi.

Adres grupy: https://groups.google.com/d/forum/krok-za-krokiem

Adres e-mail grupy: krok-za-krokiem@googlegroups.com

 • „Z PIEKŁA DO TRZEŹWOŚCI”, „ALKOHOLIK”,  „12 KROKÓW OD DNA”,  „ALKOHOLIZM ZOBOWIĄZUJE”, „KROK ZA KROKIEM”, ”PRZEBUDZENIE”…

1 2 3 4 5

6

Kalendarium:
• „Z PIEKŁA do TRZEŹWOŚCI” – 2009 rok, Wydawnictwo BEZ – Poznań.
• „ALKOHOLIK” i „12 KROKÓW OD DNA” – maj 2011, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „ALKOHOLIZM ZOBOWIĄZUJE” – luty 2012, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „KROK za KROKIEM” – luty 2014, Wydawnictwo WAM – Kraków.
• „PRZEBUDZENIE. DROGA DO ŚWIADOMEGO ŻYCIA” – marzec 2014, Druga Strona – Warszawa.

Opinie i recenzje książek w portalach BiblioNETka, Deon, Lubimy Czytać: ”Alkoholik”,   ”12 Kroków od dna,   ”Alkoholizm zobowiązuje”,   ”Krok za Krokiem”,   ”Przebudzenie. Droga do świadomego życia”,   ”Alkoholik – Deon”,   ”A zaczęło się od…”,   ”Przebudzenie” oraz na blogu świetnej pisarki  Miki Dunin.

Książki (za wyjątkiem pierwszej) dostępne są w sieciach Empik, Merlin, Matras, Ravelo,

w księgarniach internetowych (np. WAM) i u wydawców.

 • TELEFON INFORMACYJNY AA

Region „Katowice” Wspólnoty Anonimowych Alkoholików uruchomił telefon informacyjno kontaktowy. Jest on dostępny w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 17:00 – 20:00. Numer: 32 2537983. Czynione są starania, by telefon działał we wszystkie dni tygodnia.
GRUPA „PODAJ DALEJ” ZAPRASZA NA WARSZTAT 12 KROKÓW AA

„Podaj dalej” to specyficzna grupa AA, której spotkania odbywają się w realu dwa razy do roku na Górze św. Anny podczas weekendowych warsztatów 12 Kroków Anonimowych Alkoholików. Przez resztę roku bierzemy udział w internetowym warsztacie, którego celem jest praca nad Programem 12 Kroków, coraz lepsze jego zrozumienie oraz wymiana doświadczeń związanych z praktyczną realizacją w życiu. Nasz internetowy warsztat 12 Kroków nie zastępuje pracy ze sponsorem ani mityngów – stanowi uzupełnienie, rozwinięcie i dopełnienie tradycyjnych form pracy. Internetowa edycja warsztatu prowadzona jest na zasadzie grupy dyskusyjnej (mailingowej).

 

 • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Cierpisz z powodu nadużywania alkoholu, nie możesz przestać pić weź udział w terapii w naszym ośrodku, zapisujemy do nowej grupy na „Oddział Dzienny”. Terapia trwa tu 6 tygodni, codziennie odbywają się zajęcia od godz. 9,00-15,00 z przerwą na obiad, pacjent otrzymuje posiłek. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie, terapia jest bardzo intensywna i skuteczna. Pacjent może się opiekować nadal swoją rodziną, po południu realizować domowe prace, nie musi opuszczać miejsca zamieszkania i swoich domowników.
Do Ośrodka na ul. Głogowskiej 25 można dzwonić od godz. 8,00 do 18,45 tel. 77/455 25 35
www.wotuiw.opole.pl

 • GRUPA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Grupa DDA/DDD „Kwiaty na betonie” spotyka się w czwartki o godzinie 18:20, w salce za kościołem ojców jezuitów, ul. Czaplaka 1, tej samej, w której odbywają się mityngi grup Anonimowych Alkoholików „Asyż” i „Klara”.

 • OFERTA DLA ALKOHOLIKÓW

Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu NZOZ TAM sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w grupie dla uzależnionych
Poradnia Leczenia Uzależnień
45-052 Opole ul. Oleska 45
tel. 77/453 01 63 , 509 714 846
e-mail ; info@tam.opole.pl, www.tam.opole.pl

 

 • OPOLE – TERAPIA UZALEŻNIEŃ POZA NFZ

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII oferuje psychoterapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych, co w praktyce oznacza dwie grupy psychoterapeutyczne (piątki i soboty). Efektem pracy jest nie tylko poradzenie sobie z samymi objawami (piciem, zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, czy nałogowymi zachowaniami), ale przede wszystkim dotarcie do ich źródeł.
Oferta kierowana jest również do osób, które oprócz uzależnienia borykają się z traumatycznymi przeżyciami, żałobą, lękiem, objawami depresyjnymi, natrętnymi myślami, czynnościami, zaburzeniami odżywiania. Terapia ta jest również traktowana jako osobisty rozwój na różnych obszarach życia, dla osób, które chciałaby zrobić coś więcej niż zaprzestanie zażywania środków psychoaktywnych.

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII oferuje także zajęcia psychoterapii grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), czyli osób, które borykają się z problemami, wynikającymi z doświadczeń wynikających z wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Kwalifikacje do grupy odbywają się indywidualnie w trzech konsultacjach po umówieniu telefonicznym: 512 333 173 lub 509 205 063.
Zespół OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII można poznać na www.psychoterapia.opole.pl

 • PROPOZYCJA DLA HAZARDZISTÓW

Uwaga – w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia uzależnień w Opolu (ul. Głogowska 25) został ogłoszony nabór na terapię dla osób uzależnionych od Hazardu. Zapisy i bliższe informacje w Ośrodku, lub pod telefonem : 77/ 455 25 35. Masz problem z hazardem, zgłoś się po pomoc.

 • MITYNGI GRUPY ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW

Od 31.05.2008 odbywają się w Opolu mityngi Anonimowych Hazardzistów. Miejscem spotkań grupy jest salka Domu Katechycznego przy kościele Piotra i Pawła, przy ulicy Mickiewicza (wykorzystywana także przez grupę AA „Eleuteria”). Spotkania grupy AH odbywają się w soboty o godzinie 10:00 – w ostatnią sobotę miesiąca mityng otwarty.

Preambuła AH czyli, kim są Anonimowi Hazardziści?
Anonimowi Hazardziści są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją ,aby rozwiązać swój problem i pomagać innym uwolnić się od hazardu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania gry. Nie ma w AH żadnych składek ani opłat utrzymujemy się sami z naszych dobrowolnych datków. Wspólnota AH nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest zaprzestanie hazardu i pomoc innym hazardzistom w uczynieniu tego samego.

Mityng (ang. meeting), czyli po prostu spotkanie Anonimowych Alkoholików

Mityngi, czyli spotkania grup Anonimowych Alkoholików w Polsce, mają z reguły charakter „zamknięty”. Oznacza to, że mogą w nich brać udział tylko osoby uzależnione od alkoholu. Jednak chyba prawie każda grupa, przynajmniej raz w miesiącu, organizuje spotkanie „otwarte”, na które może przyjść każdy. Jest to okazja dla rodziny alkoholika oraz dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy są uzależnieni. Czasami, wyjątkowo, ważniejsze mityngi rocznicowe, na przykład rocznica powstania grupy, czy rocznica powstania AA w mieście, bywają spotkaniami o charakterze otwartym. W Opolu wygląda to nieco inaczej, bo grupy „Asyż”, „Wsparcie” i „u Franciszków” zrezygnowały w ogóle z podziału spotkań na otwarte i zamknięte – wszystkie są po prostu mityngami (spotkaniami) Anonimowych Alkoholików.

Tygodniowy wykaz mityngów AA w Opolu

 • Poniedziałek
  – Godzina 19:00 grupa „ASYŻ” – salka przy kościele N.S.P.J. (Ojców Jezuitów), ulica Księdza Czaplaka 1. Wejście przez furtkę na tyły kościoła. Telefon kontaktowy i informacyjny do dyżurującego członka grupy: 575 260 026.
  Wtorek
  – Godzina 18:00 grupa „ZAODRZE” – Dom Katechetyczny kościoła Bł. Czesława, ulica Hallera 2. Wejście od strony plebanii.
  Środa
  – Godzina 9:00 grupa „KLARA” – salka przy kościele N.S.P.J. (Ojców Jezuitów), ulica Księdza Czaplaka 1. Wejście przez furtkę.
  – Godzina 18:00 grupa „ELEUTERIA” – Dom Katechetyczny kościoła Świętych Piotra i Pawła, ulica Mickiewicza 1.
  Czwartek
  – Godzina 18:30 grupa „u FRANCISZKÓW” – Plac Wolności 2, klasztor O. Franciszkanów. Telefon kontaktowy i informacyjny do dyżurującego członka grupy: 795 184 013.
  Piątek
  – Godzina 17:00 grupa „W DRODZE” – ulica Głogowska 25b. Pomieszczenia Poradni Odwykowej.
  Sobota
  – Godzina 17:00 grupa „WSPARCIE” – Plac Kopernika 12, wejście obok murów obronnych; patrz zdjęcia na stronie grupy.
  Grupa szczególnie polecana początkującym i nowicjuszom.
  – Godzina 18:00 grupa „ZAODRZE” – Dom Katechetyczny kościoła Bł. Czesława, ulica Hallera 2. Wejście od strony plebanii.
  Niedziela
  – Godzina 18:00 grupa „ELEUTERIA” – Dom Katechetyczny kościoła Świętych Piotra i Pawła, ulica Mickiewicza 1.

O opolskich grupach Anonimowych Alkoholików „Asyż”, „Eleuteria”, „Wsparcie”, „u Franciszków” i „Zaodrze”, można znaleźć dokładniejsze informacje na specjalnie poświęconych im stronach tego serwisu.

Opracowano na podstawie danych umieszczonych w Internecie: B.Lis 03.03.2016r.

Narkotyki

Poradnik , gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z narkotykami:

http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/wojewodztwo-opolskie

Telefony zaufania:

800 120 148   Anonimowa policyjna linia specjalna

www: brak

czynny: całą dobę

koszt połączenia: połączenie bezpłatne

 

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

www: http://www.116111.pl/

czynny: od poniedziałku do soboty w godz. 12—20

koszt połączenia: połączenie bezpłatne

Telefon prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”

 

801 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania

www: www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047

czynny: codziennie w godzinach 16—21

koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr.

 

801 888 448, 22 692 82 26

Telefon zaufania HIV/AIDS

www: http://www.aids.gov.pl/

czynny: od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00

koszt połączenia: numer 801: połączenie płatne za pierwszą minutę połączenia; numer warszawski: normalna opłata za połączenie

 

116 123

ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

www: http://www.116123.info/

czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22

koszt połączenia: brak danych

801 889 880

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

www:http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php?

czynny: codziennie (z wyjątkiem świąt państwowych) w godz. 17—22

koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr.

 

22 844 44 70

Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

www: http://www.idn.org.pl/u/

czynny: w dni powszednie w godzinach 10—20, w soboty w godz. 10—15

koszt połączenia: brak danych

 

22 823 65 31

Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”

www: www.monar.org/kontakt

czynny: w dni powszednie w godzinach 9—21

koszt połączenia: brak danych

800 120 289

Infolinia Stowarzyszenia KARAN

www:  www.karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8

czynny: w dni powszednie w godzinach 9—17

koszt połączenia: bezpłatne

 

OPOLE: NZOZ Poradnia ds. Uzależnień

Adres: ul. Sandomierska 4    46-020 Opole     tel.: (77) 441-75-69
Zakres udzielanej pomocy:

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psychoaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej

Diecezjalna Poradnia Rodzinna

Adres:  Pl. Mickiewicza 1  45-005 Opole    tel.: (77) 442-55-50
e-mail: poradnia@dfoz.pl
www: www.dfoz.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.- pt. 08.00-16.00
1. Przyjmowanie pacjentów od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
5. Dla wszystkich klientów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Prawnikiem, psychologiem, duszpasterzem

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych                 „TO CZŁOWIEK”

Adres:   ul. Ozimska 71D    45-368 Opole   tel.: (77) 453-23-38
e-mail: toczlowiek@eopolszczyzna.pl
www: www.toczlowiek.eopolszczyzna.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon., śr.-pt. 11.00-19.00, wt. 11.00-20.00, sob. 17.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci pow. 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji:
• Prawnych
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.

Oddział Detoksykacyjny na Oddziale Psychiatrii C W.S.Z.N. w Opolu

Adres:   ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole   tel.: 77 54-14-141, 54-14-140, 54-14-145
fax: 77 54-14-237

Placówka przyjmuje pacjentów w wieku 18—55 lat.

Orientacyjny czas detoksykacji: 2 tygodnie
Metody detoksykacji:

 • płyny infuzyjne
 • leczenie objawowe

Informacje dodatkowe: Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia.

 

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Adres:   ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole   tel.: 77 54-14-134, 54-14-100
fax: 77 54-14-237

Placówka przyjmuje pacjentów w wieku 3—18 lat.

Orientacyjny czas detoksykacji: 2-3 tygodnie
Metody detoksykacji:

 • płyny infuzyjne
 • leczenie objawowe

Informacje dodatkowe: Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia.

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych „MONAR”

Adres:  ul. Armii Krajowej 9/1,    45-071 Opole   tel.: (77) 456-40-44
e-mail: opole@monar.org
www: www.opole.monar.org

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon. 10.00-18.00, wt. 12.00-20.00, śr-pt. 10.00-18.00 grupa dla osób żyjących w abstynencji.
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wsparcia
• Grupy edukacyjne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia
• Grupy edukacyjne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/ edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, prawnikiem
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne Zakład Mikrobiologii

Adres: al. W. Witosa 26,  45-418 Opole

tel.: (77) 452-08-80   fax: (77) 452-08-84 e-mail: mikrob@wcm.opole.pl
Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 07.30- 15.00, sob.-niedz. 08.00-16.00
• wymagane skierowanie od lekarza (test bezpłatny)
• badanie anonimowe
• osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej TRR

Adres:   ul. Damrota 6,   45-064 Opole   tel.: (77) 454-48-45

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne śr. 16.00-19.00
• badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście.

Powiat Opolski:

Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Zbicku

Adres:   ul. Leśna 2    46-053 Chrząstowice    tel.: (77) 402-75-91, 92  fax: (77) 402-75-90      e-mail: zbicko@monar.org, zbickodworek@poczta.onet.pl
www: www.zbicko.monar.pl

Zakres udzielanej pomocy:

 1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 49
  2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
  3. Placówka koedukacyjna
  4. Placówka przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
  5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
  • 12-18 miesięcy (długoterminowe)
  6. Model pracy placówki oparty jest na:
  • Społeczności terapeutycznej
  7. Placówka prowadzi:
  • Badania na:
  – Zakażenie HCV
  • Leczenie psychiatryczne
  • Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
  • Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
  • Kursy zawodowe
  • Naukę szkolną na poziomie szkoły:
  – gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
  – ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
  – wyższej (poza terenem ośrodka)
  8. Placówka wystawia skierowania na:
  – Badania stwierdzające zakażenie HIV
  9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
  10. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończonym leczeniu
  12. Dodatkowo: nauka stolarstwa, ogrodnictwo, jeździectwo, kajakarstwo, zawodowe kursy informatyczne, języka angielskiego, pielęgnacji obiektów zielonych, treningi psychologiczne (w ramach wsparcia z EFS).

Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny Zbicko Filia w Graczach

Adres:  ul. XX-lecia PRL 12    49-156 Gracze    tel.: (77) 460-98-19

e-mail: monar-gracze@tlen.pl               www: www.monargracze.pl

Zakres udzielanej pomocy:

 1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
  2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
  3. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
  • 12 miesięcy (długoterminowo)
  4. Model pracy oparty jest na metodzie:
  • Społeczności terapeutycznej
  5. Placówka prowadzi:
  • Leczenie somatyczne
  • Leczenie psychiatryczne
  • Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
  • Poradnictwo dla osób uzależnionych
  • Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
  • Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
  • Kursy zawodowe
  • Naukę szkolną na poziomie szkoły:
  – Ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
  – Wyższej (poza terenem ośrodka)
  6. Placówka wystawia skierowania na badania stwierdzające zakażenia HIV, HCV
  7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane do leczenia przez sąd w drodze probacji
  8. Dodatkowo: grupa teatralna, zespoły muzyczne, zajęcia psychoedukacyjne, obozy letnie (kajakowe, wspinaczkowe) i zimowe (narciarskie), spotkania rodziców, grupa wsparcia dla osób z HIV, ogród warzywny.

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Niemodlin

Adres:  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34   49-100 Niemodlin   tel.:  77 460-63-13
Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: czw. 14.00-18.00, pt. 8.30-12.30
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ośrodkiem adopcyjnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Adres:   ul. Świerczewskiego 8          49-130 Tułowice       tel.: (77) 460-06-72
Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: wt. 8.00-16.00, pt. 13.00-21.00
1. Przyjmowani pacjenci w wieku od 18.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

 

Powiat Brzeski:

Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Przy DDPS

Adres:    ul. Piastowska 29a   49-300 Brzeg     tel.: (77) 416-05-06

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00
1. Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie.

Powiat Głubczycki:

S.W. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. J. Nathana — detoksykacja

Adres:   ul. Szpitalna 18,   48-140 Branice    tel.: 77 486-81-40
Placówka przyjmuje pacjentów powyżej 18 r.ż.

Orientacyjny czas detoksykacji: 1 tydzień
Metody detoksykacji:

 • hemiton
 • leki przeciwbólowe
 • witaminy pozajelitowo
 • uzupełnianie elektrolitów

Informacje dodatkowe: Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres:  ul. Raciborska 17   48-100 Głubczyce       tel.: (77) 485-29-95
e-mail: pppglubczyce@op.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon-ndz. 7.30-15.30
1. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
2. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję po ukończonym programie leczenia:
• Warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje indywidualne
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres:  ul. Sienkiewicza 1    48-100 Głubczyce   tel.: (77) 485-01-94

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: wt. 10.00-13.00, 16.00-19.30, pt. 13.00-18.00.
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
6. Placówka prowadzi badania na zakażenia wirusem HIV
7. Placówka wystawia skierowania na badania stwierdzające zakażenie wirusem HIV
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.

Powiat Kędzierzyn-Koźle:

SP ZOZ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Adres:  ul. Harcerska 11    47-220 Kędzierzyn-Koźle  tel.: (77) 483-43-34

e-mail: mstrutynska@zdrowie-kk.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne pon.-pt. 8.00-13.00
• testy płatne
• test anonimowy
• poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania testu HCV i HBV i CMV.

Powiat Kluczborski:

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Dziewięćsił”

Adres:  ul. Zamkowa 6     46-200 Kluczbork    tel.: (77) 418-75-86

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 9.00-19.00
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem
7. W placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów, spotkania odbywają się: pt. 17.00-19.00

Powiat Olesno:

Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres:   ul. Krasickiego 22     46-300 Olesno     tel.: (34) 358-40-90
e-mail: poradniauzaleznienia.olesno@poczta.onet.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 08.00-19.00
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą.

Powiat Prudnicki:

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” S.A.P.R.A Punkt Konsultacyjny Punkt Konsultacyjny

Adres:  ul. Kościuszki 55a    48-200 Prudnik    tel.: (77) 436-47-00
e-mail: sapra1@wp.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon. 15.00-17.00, wt. 14.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Streetworking
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą
• Psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym
8. Placówka wystawia skierowania na badania stwierdzające:
• Zakażenie HIV
9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie
• Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji – bezpłatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (77) 436-47-00, czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres:  ul. Kościuszki 55a    48-200 Prudnik     tel.: (77) 436-47-00
e-mail: oik.prudnik@neostrada.pl
Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą
• Psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym
9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie
• Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji – bezpłatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (77) 436-47-00, czynny śr.-pt. w godzinach pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

 

Powiat Strzelce Opolskie:

Ośrodek Pomocy Społecznej Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Osób Uzależnionych

Adres:  ul. Habryki 11     47-100 Strzelce Opolskie   tel.: (77) 461-44-93

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: śr. 16.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Porady prawne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Porady prawne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Wsparcie indywidualne
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:
• Konsultacje prawne
• Konsultacje psychologiczne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Poradnia Leczenia Nerwic Poradnia Psychologiczna

Adres:   ul. Jordanowska 1    47-100 Strzelce Opolskie    tel.: (77) 55-00-117
e-mail: krystynakowalska5@wp.pl
www: www.psychoterapia-strzelceop.pl

Zakres udzielanej pomocy:

Czynne: pon.-śr. 11.00-16.00, wt., cz. 8.300-16.00, pt. 08.00-13.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą
• Psychologiem
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych.

Opracowanie: B.Lis 02.03.2016r.

Dopalacze

Strona internetowa, na której anonimowo można zasięgnąć informacji: http://dopalaczeinfo.pl/

 1. „Dopalacze” – nowe narkotyki

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

 1. Nowe narkotyki – nowe zagrożenia

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak niebezpieczne produkty można nadal zakupić, chociażby na internetowych portalach? Nie jest tajemnicą, że od lat handlarze narkotykami próbowali (i nadal próbują) znaleźć sposób na to, aby móc sprzedawać substancje psychoaktywne jak największej grupie ludzi. Czerpią oni z tego ogromne zyski nie bacząc na rujnowanie przy tym życia wielu osób. „Dopalacze” są właśnie taką próbą obejścia prawa zabraniającego sprzedaży narkotyków. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem. Handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają i produkują nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje zostaną zabronione. Wykorzystują w ten sposób lukę w prawie. Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie „dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły tych narkotyków.

Wniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby uzależnione j - wzór