• 22 lipca 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550 lub (77) 46 96 517 informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2013r. Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole, przedszkolu lub żłobku jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

– do 912zł (nieodpłatnie);
– od 913zł do 1.368zł (obiady są płatne 50% przez Ośrodek, a 50% przez rodziców)
– powyżej 1.368zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach:

wielodzietność – troje i więcej dzieci,
samotne wychowywanie dzieci,
konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego,
niepełnosprawność występująca w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl )

– druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze;
– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym 2013/2014- zakładka Formularze

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym/ żłobkowym 2013/2014 od 1 września 2013r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie (zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w Lipcu 2013r.) dziecka w terminie: 01.08.2013r. – 30.08.2013r.

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków:
– poniedziałek: 07:30 – 16:00
– wtorek, środa, czwartek: 07:30 – 14:30
– piątek: 07:30 – 13:00

Wnioski złożone od dnia 02.09.2013r. rozpatrywane i realizowane będą od 1 października 2013r.