• 1 czerwca 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim tel. 077/40 32 550 lub 077/4 696 517 informuje, że podania o dofinansowanie do wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach można składać w siedzibie Ośrodka – pokój nr 2 – od dnia 1 sierpnia 2008r.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto:
– do 702,00zł (nieodpłatnie);
– od 702,00zł do 1.053,00zł (obiady są płatne w 50% przez Ośrodek, a w 50% przez rodziców);
– powyżej 1.053,00zł (obiady płatne w 100% przez rodziców).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenie może zostać zwolniony z opłat za posiłki, zwłaszcza w następujących sytuacjach:
1) wielodzietność: troje lub więcej dzieci,
2) samotne wychowywanie dzieci,
3) konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
4) uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
5) niepełnosprawność występująca w rodzinie.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie podania.