Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego w sprawie „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych

Dobrzeń Wielki, 16.05.2022

Przeanalizowano rynek Wykonawców opasek bezpieczeństwa i z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 zł wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Zapytania cenowe otrzymano od następujących Wykonawców:

 • LOCON Sp.  z o.o., ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin
 • HRP Care Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
 • SiDLY  Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa
 • Telemedycyna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Wykonawcy:

 • SIDLY  Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa

Przedmiotem zamówienia są: dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Uzyskano następujące warunki realizacji zadania:

 1. Mieszkańcom Gminy – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej teleopieki.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 3. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu – opasek na nadgarstek spełniających minimum 3 wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:

– przycisk bezpieczeństwa,

– sygnał SOS,

– detektor upadku,

– czujnik zdjęcia opaski,

  – lokalizator GPS,

     – funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

 • Dostarczony sprzęt, powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej. Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy.
 • Dostarczony sprzęt, powinien być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę (zasilacz) i kabel zasilający.
 • Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników medycznych (minimum 8) zapewniające gwarancję świadczenia usługi 24/7/365. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno – komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyznawania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
 • Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
 • Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych przedmiotów. Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości.
 • Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi teleopieki dla danego użytkownika opaski.
 • Zapewnienie całodobowych dyżurów konsultantów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 tj. na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu powyżej.
 • Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 ratowników medycznych na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. 2021 poz. 2053).
 • Przedstawienie Zamawiającemu, raportu o ilości i rodzaju podjętych działań oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą  „przycisku SOS” w całym okresie obowiązywania umowy.

Wybór Wykonawcy, podyktowany został jego:

 • Ugruntowaną pozycją na rynku teleopieki, oraz posiadaniem własnego telecentrum medycznego.
 • Doświadczeniem – ponad 500 projektów teleopiekuńczych na przestrzeni 7 lat.
 • Współpracą z ponad  500. samorządami./ Ponad 500 jednostek i instytucji, które wybrały system SiDLY.
 • Wykonawca jest polskim producentem, posiadającym certyfikaty potwierdzające jakość wyrobu np. deklaracji zgodności wyrobu medycznego, czy certyfikatów PN-EN ISO  13485. Posiada również, certyfikaty ISO 27001 oraz ISO 27017.
 • Własne telecentrum Ratunkowe SiDLY,które jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestrów podmiotów leczniczych (nr.RPWDL 000000232248).