• 7 lutego 2014

Urlopy związane z rodzicielstwem po 16 czerwca 2013 r.  Sposoby wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem.

Prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego po urodzeniu dziecka:

Rodzaj urlopu Wymiar Osoba uprawniona Uwagi
urlop macierzyński − 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
− 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
− 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
− 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
− 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie
− co najmniej pierwsze 14 tygodni wykorzystuje matka dziecka
− pozostałą część (odpowiednio: do 6, 17, 19, 21 lub 23 tygodni) może wykorzystać ojciec
− w tym samym czasie z urlopu może korzystać tylko jedno z uprawnionych rodziców
− urlop obligatoryjny
− jeżeli ojciec nie skorzysta z części urlopu, całość musi wykorzystać matka
dodatkowy urlop macierzyński − do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
− do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
− rodzice mogą podzielić się urlopem, przy czym każdy powinien wykorzystać tydzień lub jego wielokrotność
− w tym samym czasie z urlopu może korzystać tylko jedno z uprawnionych rodziców
− urlop fakultatywny
− wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
− udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio po sobie
urlop rodzicielski do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie − rodzice mogą się podzielić urlopem, przy czym każdy powinien wykorzystać część obejmującą co najmniej kolejnych 8 tygodni
− rodzice mogą korzystać z urlopu w tym samym czasie
− urlop fakultatywny
− wykorzystywany bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim
− udzielany najwyżej w 3 bezpośrednio następujących częściach w wymiarze wielokrotności tygodnia
urlop ojcowski 2 tygodnie ojciec wychowujący dziecko − urlop fakultatywny
− wykorzystywany do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia w pełnym obowiązującym wymiarze

Łącznie urlop macierzyński wynosi 52 tygodnie (12 miesięcy – 1 rok).
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego rodzic może wykorzystać
urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący), potem może pójść na urlop wychowawczy.

 

W przypadku adopcji dziecka:

Rodzaj urlopu Wymiar Osoba uprawniona Uwagi
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka
– 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci
– 33 tygodnie w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci
– 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci
– 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci
– 9 tygodni – w przypadku przyjęcia dziecka do 7 lub 10 roku życia (patrz uwaga w kolumnie)
– jedno z rodziców adopcyjnych
– w tym samym czasie może korzystać z urlopu jedna z wymienionych osób
urlop może być wykorzystany nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia (z zastrzeżeniem ostatniego myślnika w kolumnie „wymiar”)
dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, do ukończenia przez nie 7 roku życia albo 10 roku życia przez dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym
– do 8 tygodni – w przypadkach jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka w wieku jak wyżej
– do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia dziecka do 7 lub 10 roku życia
odpowiednio jak w przypadku urodzenia dziecka patrz tab. 1) – urlop fakultatywny
– wykorzystywany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
– stosownie do wieku dziecka (patrz uwagi w wierszu powyżej)
urlop rodzicielski odpowiednio jak w przypadku urodzenia dziecka patrz tab. 1)
urlop ojcowski odpowiednio jak w przypadku urodzenia dziecka – patrz tab. 1), z tym że wykorzystywany do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia albo 10 roku życia przez dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 186 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej
6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia.
Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.