ORZEKANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI DO CELÓW POZARENTOWYCH

W Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi przepisami i prowadzone przez różne instytucje:

do celów rentowych – prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne instytucje orzecznicze jak: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS, komisje lekarskie podległe Ministerstwu Obrony Narodowej (MON) komisje lekarskie podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
do celów poza rentowych – prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

 

Siedziba właściwej instytucji dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje w strukturze Starostwa Powiatowego w Opolu jest to:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Książąt Opolskich 27
45 – 006 Opole

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU
MAŁGORZATA RAJCZYK
pzon@powiatopolski.pl
009SEKRETARIATtel./fax
77 4412319

 Zadania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka.
Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 16 roku życia. Orzeczenie takie jest potrzebne m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, np. aparatów słuchowych,
do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Wydawanie legitymacji . Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i ksero orzeczenia. Legitymacje wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku
(wyjątkowo przesyłane pocztą) osobie zainteresowanej.
Okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do chwili wezwania na posiedzenie składu orzekającego, jeśli dokumentacja jest kompletna, wynosi około jednego miesiąca.
UWAGA: zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarzy i dołączane do wniosku są ważne tylko przez 30 dni. Jeśli są wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem do Zespołu, niezbędne jest uaktualnieni daty przez lekarza, który druk wystawił.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej:

http://www.powiatopolski.pl/36/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o – niepelnosprawnosci.html

 

Dodatkowe ogólne informacje:
Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o:
– niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia;
– stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
– wskazaniach do ulg i uprawnień osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeczenia wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego. W trudnej sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nie jest w stanie złożyć wniosku samodzielnie czynności tej dokonać można za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, wówczas osoba zainteresowana musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Wymagane dokumenty do wydania orzeczenia:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia, który zawiera dane osobowe, adres zamieszkania, cel wydania orzeczenia, określenie sytuacji zawodowej i społecznej oraz informacje o wcześniejszym ubieganiu się o ustalenie niepełnosprawności, również w innych instytucjach orzekających inwalidztwo.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia osoby wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
 3. Inne dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności (kserokopie kart informacyjnych dot. leczenia, badań, konsultacji specjalistycznych, opinii psychologicznych, itp. ).

Do ustalenia daty powstania niepełnosprawności istotne są orzeczenia innych organów orzekających, jak ZUS, KRUS, komisji lekarskiej MON i MSWiA.

Składanie wniosków i tryb postępowania:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 parter pok. 9.
 1. Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego, o terminie którego powiadomiony jest pisemnie. W szczególnych uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy. Decyzję podejmuje lekarz orzecznik, który może uznać, że przedłożona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

– znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia – uznaje się, jeżeli upośledzenie stanu zdrowia bądź zaburzenie funkcjonowania organizmu przekracza okres 12 miesięcy, a niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem powoduje konieczność stałej opieki lub pomocy w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku.

Orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nie są względem siebie równorzędne, traktuje się je na równi tylko do celów poza świadczeniami rentowymi.

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół nie można ubiegać się o emeryturę lub rentę w instytucji ubezpieczenia społecznego.

Przełożenie nowego i dawnego systemu orzecznictwa ZUS na stopnie niepełnosprawności:

znaczny stopień niepełnosprawności odpowiada całkowitej niezdolności do pracy  i niezdolności do samodzielnej egzystencji /dawna I grupa/ w orzeczeniu ZUS,

umiarkowany stopień niepełnosprawności odpowiada całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa) w orzeczeniu ZUS

lekki stopień niepełnosprawności odpowiada częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa) w orzeczeniu ZUS,

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej.

Cele, dla których można orzec stopień niepełnosprawności.

Orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat radiowo –telewizyjnych, telekomunikacyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • rehabilitacji leczniczej, mi pływalni, turnusów rehabilitacyjnych,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze specjalistycznych szkoleń,
 • w zakresie pomocy społecznej świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • uzyskanie uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • korzystania z karty parkingowej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Osoby posiadające prawomocne orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dzieci do 16 r. życia) i stopniu niepełnosprawności mogą zwrócić się do Powiatowego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poświadczającej stopień niepełnosprawności. W tym celu należy, przedłożyć kserokopię orzeczenia i jedno aktualne zdjęcie.

 

Stan prawny na dzień 25.09.2014r.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz. U. Nr 139z 2003r., poz.1328 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 z 2002r., poz.162 z późn. zm.).