„Dobry Start” 300+ jednorazowe świadczenie dla dziecka lub osoby uczącej się w roku szkolnym 2020/2021

  • Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku dla dziecka lub osoby uczącej się w wieku od 7. r. życia do ukończenia 20. r. życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. r. życia.
  • Wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  • Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28 w godzinach pracy Ośrodka; dla osób/rodzin pełniących pieczę zastępczą właściwym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.
  • Świadczenie 300+ podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którego realizatorem jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – wniosek należy złożyć w Ośrodku.
  • Wniosek od 01 lipca 2020r. można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl; przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku ma być dostępna również w Banku BGŻ BNP Paribas. Bank Zachodni WBK deklaruje, że włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
  • Od dnia 01 sierpnia 2020r. ze względu na stan pandemii wnioski tradycyjne (papierowe) składa siędo skrzynki pocztowej GOPS w Dobrzeniu Wielkim lub do skrzynki wewnątrz budynku. 

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2020r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020r. świadczenie wypłacone będzie do dnia 30 września 2020r.. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – od września do 30 listopada 2020r. wniosek podlega rozpatrzeniu i realizacji w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Podstawa prawna:

– Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( MP z 2018r. poz. 514); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018r. poz. 1061).