Informacja o świadczeniach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. Poz. 924) – dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 1.07.2019r. przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy do  31.05. 2021r. składa się drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną.);

– w wersji papierowej do skrzynki pocztowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim : poniedziałek w godz. 7:30-15:30;

   wtorek – czwartek  7:30-14:30; piątek 7:30-13:00 lub do skrzynki pocztowej na płocie przez całą dobę.

Wnioskodawca otrzymuje informację na adres e-mail, jeżeli poda adres we wniosku o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Nie odebrana informacja pozostaje w aktach, nie powoduje wstrzymania wypłaty przysługującego świadczenia.    

WAŻNE dla osób pracujących za granicą: jeżeli członek rodziny lub drugi rodzic dziecka odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne w systemie prowadzonej działalności lub w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego lub ma przyznane uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych za granicą w składanym wniosku należy zaznaczyć tę informację ( przebywa/nie przebywa za granicą) oraz uzupełnić dane dotyczące osoby przebywającej za granicą. Świadczenie 500+ podlega koordynacji, wniosek przekazywany jest do Wojewody Opolskiego.

W związku ze stanem pandemii Covid 19 w Polsce zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Świadczenie Dobry Start ( 300+)  Wyprawka szkolna na każde dziecko w wysokości 300zł, które uczy się w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 do ukończenia 20 roku życia. W przypadku osób uczących się z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.  Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2019 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 674zł na osobę w rodzinie lub kwoty 764zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, Okres zasiłkowy: 01.11.2020r. do 31.10.2021r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie otrzymuje zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalęgającego z alimentami a egzekucja okazała się bezskuteczna przez dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Dochód na osobę w rodzinie w roku bazowym 2019 po uwzględnieniu zmiany sytuacji zawodowej i dochodowej członków rodziny określonej w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie przekracza kwoty 900zł na osobę w rodzinie. Okres zasiłkowy 01.10.2020/30.09.2021r.

Wnioski w wersji papierowej składa się od dnia 1 sierpnia 2020r., w Ośrodku do skrzynek pocztowych, w godzinach pracy, jak podano wyżej.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków, używania maseczek ochronnych😊