Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.”

flaga i godło

Program będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Kwota dofinansowania Moduł II  – 12.943,00 zł, środki własne –  2.588,60 zł
Całkowita wartość zadania 15.531,60 zł

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Celem Moduł II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II Gmina Dobrzeń Wielki  uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 r. oraz zakup nowych.

Adresatami programu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Dobrzeń Wielki,
  • wiek 60 lat i więcej,
  • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

Gmina Dobrzeń Wielki, przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” w  2022 r.

Wówczas Gmina zakupiła 22 opaski bezpieczeństwa i przekazała je seniorom, którzy spełniali kryteria zawarte w programie. W roku 2024, Gmina zakupiła 5 kolejnych opasek, by móc wspierać większą liczbę osób starszych.


„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

  1. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
  2. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.

Załączniki: