STYPENDIA SZKOLNE – rok szkolny 2023/2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub  77  46 96 517  informuje,  że od dnia  01 września 2023r. można składać w siedzibie Ośrodka – wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wg. następującego harmonogramu:

  • do dnia 15 września 2023r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • do dnia 15 października 2023r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

  1. dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz.901), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;
  2. w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600,00zł (wynagrodzenie netto) na osobę w rodzinie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności- kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl – zakładka Formularze lub w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski złożone po wyżej wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

Przyjmowanie wniosków : Poniedziałek : godz. 07:30  – 14:30;

                                            Wtorek, Środa, Czwartek: godz. 07:30 – 13:30;

                                            Piątek:  godz.  07:30 – 12:30

                                            pok.5 (parter)