Świadczenie Pielęgnacyjne „Nowe Zasady”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  opublikowało wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. ma nową odsłonę.  Świadczenie pielęgnacyjne  funkcjonuje w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad.

Wprowadzone zmiany

Do końca roku 2023, przy ustalaniu prawa do świadczenia badany był związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rezygnacją lub niepodejmowaniem przez opiekuna zatrudnienia w związku z koniecznością zapewnienia całodobowej, stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz niepełnosprawność osoby, nad którą sprawowana jest opieka musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia. Zatem osoba sprawująca opiekę nie mogła pracować, ani łączyć pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z innymi świadczeniami np. emerytalno-rentowymi. 
Istotne jest to, że świadczenie jest wypłacane również na osoby pełnoletnie, przez okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Istotne Zmiany  od 1.01.2024 r.

  1. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnościami 18 roku życia  – jest to termin ostateczny, 
  2. opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować, 
  3. świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci. Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę pozostająca pod opieką.   
  4. opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle  np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie na inne dziecko, dodatek wychowawczy. 

Ważna Informacja

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do ukończenia 18 roku życia, muszą samodzielnie podjąć decyzję, które z tych świadczeń wybierają. Mogą dalej bez przeszkód pobierać świadczenie pielęgnacyjne wg “starych” zasad, albo w przypadku, gdy będą chciały łączyć opiekę nad chorym dzieckiem z pracą zawodową, muszą zgłosić taką informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Konieczne jest wtedy złożenie rezygnacji z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie rodzic powinien złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na nowych warunkach i  nowym formularzu. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024r. wynosi 2988zł

Wnioski można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim od 1.01.2024r.