Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej

Logo Fundusze Europejskie Programy Regionalne, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Opolskiego, flaga Unii Europejskiej

Do 10.10.2020 r. nabór do udziału w projekcie.

„Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”

Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Jak to zrobimy? Poprzez znalezienie osób w najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

Propozycja realizacji niniejszego projektu jest odpowiedzią na istniejące problemy społeczne osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania Aglomeracji Opolskiej i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz 40 osób w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym życiu. Na terenie Aglomeracji Opolskiej żadna z gmin nie realizuje usług sąsiedzkich, a przecież taki rodzaj usług jest najbardziej adekwatny do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż usługi opiekuńcze mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia, o każdej godzinie oraz przez osoby znane i zaufane, należące do społeczności lokalnej.

Miejscem realizacji zadania publicznego są gminy wchodzące w skład Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu planuje się zrealizowanie następujących działań:

1.    Rekrutacja uczestników/-ek projektu oraz opiekunek/opiekunów świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

2.    Przygotowanie środowisk sąsiedzkich (opiekunów/opiekunek) do realizacji usług według standardu usług sąsiedzkich.

3.    Realizacja usług sąsiedzkich przez 10 miesięcy.

4.    Szkolenia dla opiekunek/opiekunów usług sąsiedzkich.

5.    Nadzór nad realizacją usług.

6.    Zarządzanie projektem.

Projektowane działania przyczynią się do rozwoju systemu usług wsparcia na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej, umożliwiając zaspokojenie potrzeb osób w wieku senioralnym o ograniczonej samodzielności, a także umożliwiając im jak najdłuższe utrzymanie / podtrzymanie samodzielności w środowisku zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Natomiast opiekunowie/opiekunki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie.

Kontakt:

p. Rafał Sieradzan tel. 692 579 921