Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, w tym realizowanymi w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze”, na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami   do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje,   że od grudnia 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w Ośrodku w godzinach pracy osobiście, drogą elektroniczną ( wymagany podpis elektroniczny) lub drogą pocztową.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez upoważnionego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki pracownika Ośrodka po uprzednim złożeniu wniosku, druk można pobrać  poniżej:

Informacja dla mieszkańców – przyjmowanie wniosków „Czyste powietrze”

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy korzystanie z programu „Czyste powietrze” Gmina Dobrzeń Wielki zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na podstawie którego wnioski do programu można składać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, pok. 101  Sekretariat Urzędu Gminy.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem do zadań gminy będzie należała weryfikacja wniosków, a w razie potrzeby doradztwo przy ich sporządzaniu. Telefony kontaktowe: 774110325 oraz 774110327.

Termin składania wniosków w trybie ciągłym do 30.06.2027 r.

Szczegóły programu https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Przypominamy naszym mieszkańcom, że w trybie ciągłym można składać wnioski o dotację do Programu „Czyste powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53.  

 Wnioski  można składać również do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44,  gdzie dodatkowo można uzyskać informacje na temat wypełniania wniosków,  tel. 77 4110325.

Od 15 maja br. zostały uproszczone zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono też możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych po 15 maja br. Skrócono także czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/  oraz  https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja

Pytania w zakresie realizacji Programu pod adresem:

Sporządziła: Barbara Lis Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, 30 grudzień 2020r.