KOMU PRZYSŁUGUJE BON ENERGETYCZNY

Bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 nie przekracza kwoty 2500 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Gospodarstwo wieloosobowe tworzy osoba fizyczna (wnioskodawca) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę przekracza ww. kwoty, bon przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość bonu, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOSÓB USTALANIA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku;
 • Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dochody z gospodarstwa rolnego.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane przez wnioskodawcę w części III wniosku o wypłatę bonu energetycznego tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie wypełnia się osobno dla każdego członka rodziny posiadającego takie dochody.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę bonu energetycznego;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia bonu energetycznego (m.in. wyroki sądu zasądzające alimenty na rzecz dzieci, potwierdzenia zapłaty alimentów w roku 2023r., zaświadczenie o pobranych w 2023r. stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym (wypłacane poza Gminą Dobrzeń Wielki), druk rozliczenia rocznego dochodów uzyskanych z pracy za granicą, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o wysokości wypłaconego stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATA BONU

 1. na piśmie w postaci papierowej (druki dostępne w siedzibie Ośrodka),
 2. w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 3. nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.
i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.


Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r.
pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu bonu energetycznego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu bonu osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Odmowa przyznania bonu, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu, uchylenie lub zmiana prawa do bonu oraz rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego lub pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości, wymagają wydania decyzji administracyjnej.

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wynosi jednorazowo :

1) 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu –  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne proszone są o składanie wniosków o bon energetyczny od dnia 23 września 2024r. do 30 września 2024r. z uwagi na oczekiwanie publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023r.

Oferta pracy na stanowisku opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – Marszałkowski Kurier Społeczny

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM POSZUKUJE OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ-MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY

świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

W WYMIARZE 1  ETATU

1 osoba

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o partnerstwie.

1. Wymagania niezbędne:

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które:

a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej

b) posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych,

1. Odbiorcy wsparcia i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Odbiorcami usług tzw. marszałkowskiego kuriera społecznego w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, w tym m.in. osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Odbiorcami wsparcia będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu- osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego a także osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. starsze, samotnie gospodarujące i lub/niepełnosprawne):

a) Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

b) Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

c) Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

2) Zakres zadań opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego obejmować będzie w szczególności:

dowożenie leków, posiłków, doraźną pomoc wg potrzeb, wsparcie emocjonalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ewentualną pomoc w czynnościach domowych

2. Informacje dodatkowe:

a) praca opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego będzie wykonywana w ramach umowy o pracę,
b) usługa marszałkowskiego kuriera społecznego będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia,
c) organizacja świadczenia usług marszałkowskiego kuriera społecznego musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,
d) organizacja świadczenia usług marszałkowskiego kuriera społecznego w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi,
e) osoba świadcząca usługi marszałkowskiego kuriera społecznego zobowiązana będzie do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie,
f) indywidualny zakres usług opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- Marszałkowskiego Kuriera Społecznego – wykaz czynności marszałkowskiego kuriera społecznego, sporządzany będzie przez podmiot realizujący usługi marszałkowskiego kuriera społecznego
g) świadczenie usług marszałkowskiego kuriera społecznego będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę marszałkowskiego kuriera społecznego.

3. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;
b) CV ;
c) List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie w realizacji usług marszałkowskiego kuriera społecznego lub podobnego typu.
f) Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego;
g) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 do dnia 01.07.2024r. z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku: opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej- Marszałkowski Kurier Społeczny

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28,  46-081 Dobrzeń Wielki, tel. (77) 40 32 550, e-mail: kierownik@dobrzwielki.pl dalej: Administrator;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marcin Tynda, tel: 504 112 162, email: iod@efigo.pl

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy),oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.(art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust.2 lit. a RODO).Wyrażenie zgody, w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy na świadczenie usług, takich jak usługi Serwisowania sprzętu i oprogramowania, doradcze, hostingowe. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata na Rekrutowane stanowisko, tj. nie dłużej niż do 3m-cy licząc od zakończenia procesu rekrutacji, a Następnie zostaną protokolarnie usunięte.

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;

w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa – Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, i nie ma wpływu na Pani/Pana udział w rekrutacji.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzeniu Wielkim

Elwira Szpajcher

Oferta pracy na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika programu

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM

POSZUKUJE OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU OPIEKUNA –

Świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika programu.

W WYMIARZE  – 1 ETAT – 1  osoba

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o partnerstwie.

1. Wymagania niezbędne:

a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun Kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub

b) posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego oraz posiadają ukończone 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielaniu pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

2. Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne. Pomoc będzie przysługiwać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i otrzymały od 0 do 80 punktów w skali Barthel:

a) Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
b) Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
c) Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Zakres zadań opiekuna obejmować będzie w szczególności:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w
piecu)

b) opieka higieniczna (tj. pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana
bielizny osobistej i pościelowej, ubranie podopiecznego)

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, w tym pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana opatrunków, zapobieganie w powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmiana pozycji podopiecznego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki)

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w szczególności zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek itp.)

4. Informacje dodatkowe:

a) Praca opiekuna będzie wykonywana w ramach umowy o pracę,
b) Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem
bliskiego otoczenia,
c) organizacja świadczenia usług opiekuńczych musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,
d) organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi,
e) osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązana będzie do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie,
f) indywidualny zakres usług opiekuńczych –wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany będzie przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;
g) świadczenie usług opiekuńczych będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.

5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;
b) CV ze zdjęciem;
c) List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
d) Deklaracja o przystąpieniu do bezpłatnego szkolenia;
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
f) Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków opiekuna;
g) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do dnia 01.07.2024 r. z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku: opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28,  46-081 Dobrzeń Wielki, tel. (77) 40 32 550, e-mail: kierownik@dobrzwielki.pl dalej: Administrator;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marcin Tynda, tel: 504 112 162, email: iod@efigo.pl

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy),oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.(art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust.2 lit. a RODO).Wyrażenie zgody, w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy na świadczenie usług, takich jak usługi Serwisowania sprzętu i oprogramowania, doradcze, hostingowe. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata na Rekrutowane stanowisko, tj. nie dłużej niż do 3m-cy licząc od zakończenia procesu rekrutacji, a Następnie zostaną protokolarnie usunięte.

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;

w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa – Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, i nie ma wpływu na Pani/Pana udział w rekrutacji.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzeniu Wielkim

Elwira Szpajcher


Więcej o: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.”

flaga i godło

Program będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Kwota dofinansowania Moduł II  – 12.943,00 zł, środki własne –  2.588,60 zł
Całkowita wartość zadania 15.531,60 zł

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Celem Moduł II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II Gmina Dobrzeń Wielki  uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 r. oraz zakup nowych.

Adresatami programu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Dobrzeń Wielki,
 • wiek 60 lat i więcej,
 • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

Gmina Dobrzeń Wielki, przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” w  2022 r.

Wówczas Gmina zakupiła 22 opaski bezpieczeństwa i przekazała je seniorom, którzy spełniali kryteria zawarte w programie. W roku 2024, Gmina zakupiła 5 kolejnych opasek, by móc wspierać większą liczbę osób starszych.


„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

 1. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
 2. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.

Załączniki:

Nowe kryterium dochodowe do FEPŻ Podprogram 2023 

Szanowni Państwo,

informujemy, że 12 lutego 2024 r. Instytucja Zarządzająca (MRP i PS)  zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 w wersji ujednoliconej.  Najistotniejsza zmiana to podwyższenie kryterium dochodowego do 265% kryterium ustawowego.  

Nowe kryteria wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł ;

– dla osoby w rodzinie – 1.590 zł.

Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu  realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 1. Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024 r.

Cel programu:

 1. przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 2.  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 3.  przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
 5. przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

 1. z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
 2.  pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

1)zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  informuje, że przyjmujemy wnioski na paczki żywnościowe w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027. Osoby kwalifikujące się do otrzymania w/w pomocy mogą składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28, tel. 77 40-32-550.

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby kwalifikujące się.

Więcej o: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – aktualizacja

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – aktualizacja

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 120 dni.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

 1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
 2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania

i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28  po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty pod nr tel.  77 40 32 550, 77 46 96 517

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w GOPS w Dobrzeniu Wielkim.

Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, GOPS w Dobrzeniu Wielkim może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy tut. Ośrodka.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?

Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu weryfikacji wniosku należy posiadać ten dokument.

Zameldowanie nie jest konieczne.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi ( przez te 120 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2023 r. Poz. 1684

Pliki do pobrania:

Więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 81.600,00zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby spełniające powyższe kryteria i chętne do udziału w Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenie do karty:

 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druki w załączeniu);
 • Podpisane oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. Doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej, opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk w załączniku).

Kartę zgłoszenia do Programu (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki)

Załączniki:

Więcej o: Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 187 000,22 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Pomoc w opiece na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Asysta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. Stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Pomocą objętych jest 15 osób.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

– w wykonywaniu czynności dnia codziennego,

– w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,

– w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– w zakupach,

– w załatwieniu spraw urzędowych,

– w korzystaniu z dóbr kultury. Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja

Załączniki:

DODATEK OSŁONOWY 2024

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza ww. kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożył więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519,185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023r. poz. 547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


SPOSÓB USTALANIA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku;
 • Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  • a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane przez wnioskodawcę w części III wniosku o przyznanie dodatku osłonowego tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie wypełnia się osobno dla każdego członka rodziny posiadającego takie dochody.


WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), dodatek osłonowy wynosi:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATA DODATKU

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać od 01 stycznia 2024 r.
do 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r.

pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego osobiście  w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wydania decyzji.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę dodatku osłonowego;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia dodatku osłonowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: