Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona nie posiada czytnika treści.
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła jest prawidłowy jednak, przez specyfikę systemu WordPress, narzędzia do analizy kontrastu mogą wykazywać błędy.
 • Nie wszystkie dokumenty są dostępne cyfrowo.
 • Nie wszystkie elementy html są zgodne z wytycznymi WCAG

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stefan Paduch, s.paduch@dobrzwielki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim posiada dwa wejścia do budynku, z których można skorzystać od ul. Reymonta,
 2. Przy wejściu głównym znajdują się schody oraz wjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 3. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 4. Do budynku Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 5. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 6. W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 7. Budynek Ośrodka nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. Ze względu na fakt, że większość pomieszczeń Ośrodka znajduje się na parterze, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają możliwość załatwienia każdej sprawy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na tym poziomie bez konieczności przemieszczania się na piętro,
 8. Przed budynkiem Ośrodka znajdują się dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, jednak taka możliwość jest rozważana w razie wyraźnego zapotrzebowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim dokłada wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Strona zbudowana jest w oparciu o system zarządzania treścią WordPress. Nieustannie trwają prace nad udoskonaleniem tego systemu i przystosowaniem go do obowiązujących przepisów o dostępności strony internetowej.

W ciągu najbliższych lat planowane są następujące udoskonalenia: czytnik treści, tłumacz języka migowego, poprawa kontrastów na stronie, analiza i poprawa kodu html, konwersja dokumentów na postać dostępną cyfrowo.