Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

Adres:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Reymonta 2
Tel. kom. 667 808 046

Dyżury:
Drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 15:00 – 17:00

Pracownicy :
Policjant
Pracownik socjalny

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie udziela wsparcia:
a) ofiarom przemocy w rodzinie, w tym:
– dzieciom,
– współmałżonkom lub partnerom,
– osobom starszym,
– osobom niepełnosprawnym.
b) sprawcom przemocy w rodzinie.

1. Cele realizowane w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie:
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
– zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
– zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc,
– przekazywanie informacji o instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy,

2. Zakres działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie:
– porady pierwszego kontaktu,
– spotkania edukacyjno? motywacyjne,
– pomoc socjalna,
– pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych,
– pomoc psychologiczna,
– pomoc prawna.

Instytucje wspierające ofiary przemocy w Gminie Dobrzeń Wielki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
tel./fax 77 40 32 550, 77 46 96 517
e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl , kierownik@dobrzwielki.pl

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
tel.: 77 469 55 25, 77 469 54 83, tel./fax.: 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 54
tel. 77 403 24 90 ? czynny całą dobę  lub  telefon alarmowy:  112

Prokuratura Rejonowa w Opolu
ul. Reymonta 24
45-066 Opole
tel. 77 40 01 200, fax 77 40 01 270
e-mail: sekretariatpr@opole.po.gov.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
ul. Małopolska 20a
45-301 Opole
tel.(0-77) 455-63-91, (0-77) 455-63-92
e-mail: oikopole@wp.pl

MOPR w Opolu: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
45-301 Opole, ul. Małopolska 20A
tel. 77 4556390-92 wew. 3
strona internetowa: www.mopr.opole.pl, www.stop-przemocy.pl

Sąd Rejonowy w Opolu (Wydział II Karny lub Wydział III Rodzinny)
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
tel.: 77 54 15 400 do 403
e-mail: sr@opole.sr.gov.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
ul. Głogowska 25b
45-315 Opole?
Głogowska 25, 45-315 Opole
tel.77 455 25 35