Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

W Gminie Dobrzeń Wielki działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, powołany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgłoszeń w zakresie stosowania przemocy dokonywać można osobiście lub telefonicznie w każdej placówce oświaty, służby zdrowia, która jest najbliżej miejsca zamieszkania osoby dotkniętej przemocą lub jak podaje się poniżej:

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie
ul. Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki

– Kontakt telefoniczny do Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim:

ul. Namysłowska 54:  (77) 40 32 490 czynny całą dobę

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielki  

godziny pracy Ośrodka :
Poniedziałek  7:00 – 16:30
wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
piątek   7:00 – 13:30
tel./fax (77) 4032550, (77) 4696517
e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl

– Prokuratura Rejonowa w Opolu ul. Reymonta 24  45-066 Opole

tel. (77) 40 01 200   fax  (77) 40 01 270    email: sekretariatpr@opole.po.gov.pl
czynne:  poniedziałek – piątek  w godz.: 07:30 – 15:30

– Sąd Rejonowy w Opolu ul. Ozimska 60a  45-368 Opole

tel. (77) 54 15 400 – 403        fax (77) 45 31 917   email: sr@opole.sr.gov.pl

– Urząd Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44   46-081 Dobrzeń Wielki

tel. (77) 4695 483 lub (77) 4695 524     email: ug@dobrzenwielki.pl

 Całodobowo telefony: 997 ,  112

Ważne: Jeżeli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie – zadzwoń pod numer: 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
(poniedziałek-sobota w godz. 8:00 – 22:00, niedziela i święta w godz. 8:00 – 16:00).

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie– to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu w każdej gminie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gmin. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ustawa wprowadziła również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez: Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta. Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.Realizację zapisów Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.