Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, w tym realizowanymi w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze”, na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami   do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje,   że od grudnia 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w Ośrodku w godzinach pracy osobiście, drogą elektroniczną ( wymagany podpis elektroniczny) lub drogą pocztową.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez upoważnionego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki pracownika Ośrodka po uprzednim złożeniu wniosku, druk można pobrać  poniżej:

Informacja dla mieszkańców – przyjmowanie wniosków „Czyste powietrze”

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy korzystanie z programu „Czyste powietrze” Gmina Dobrzeń Wielki zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na podstawie którego wnioski do programu można składać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, pok. 101  Sekretariat Urzędu Gminy.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem do zadań gminy będzie należała weryfikacja wniosków, a w razie potrzeby doradztwo przy ich sporządzaniu. Telefony kontaktowe: 774110325 oraz 774110327.

Termin składania wniosków w trybie ciągłym do 30.06.2027 r.

Szczegóły programu https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Przypominamy naszym mieszkańcom, że w trybie ciągłym można składać wnioski o dotację do Programu „Czyste powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53.  

 Wnioski  można składać również do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44,  gdzie dodatkowo można uzyskać informacje na temat wypełniania wniosków,  tel. 77 4110325.

Od 15 maja br. zostały uproszczone zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono też możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych po 15 maja br. Skrócono także czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/  oraz  https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja

Pytania w zakresie realizacji Programu pod adresem:

Sporządziła: Barbara Lis Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, 30 grudzień 2020r.

Więcej o: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu odrobinę spokoju, a przede wszystkim optymizmu. Niech Nowy Rok przyniesie nadzieję na lepsze jutro w zdrowiu i pomyślności. Niech każdy zdobędzie to, o czym marzy.

Serdecznie pozdrawiamy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Zawiadomienie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że dnia 28 grudnia 2020r. siedziba będzie nieczynna. Podstawa prawna: art.130§ 2 Kodeksu pracy.

Fundacja Flexi Mind prowadzi nabór do projektu „Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”

Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Jak to zrobimy? Poprzez znalezienie osób w najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

POZUKUJEMY: Osób niesamodzielnych, które chcą skorzystać z opieki przez 10 miesięcy: dla tych osób udział w projekcie jest bezpłatny.

Kryteria podstawowe udziału w projekcie osób niesamodzielnych to:

1. Ukończenie 60 roku życia.

2. Brak możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb życiowych.

3.  Niskich dochodach tj.:

     – osoba samotnie gospodarującą – 1.051,50 zł NETTO,

     – osoba w rodzinie – 792 zł NETTO.

Poszukujemy: Opiekunek / Opiekunów osób niesamodzielnych: wynagrodzenie 600 zł brutto miesięcznie przez 10 miesięcy

1. Jeden opiekun/jedna opiekunka może mieć maksymalnie dwie osoby pod opieką.

2. Muszą to być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, zaakceptowane przez osoby niesamodzielne, na rzecz których mają świadczyć usługi.

3. Opiekunem / opiekunką nie może być osoba wspólnie zamieszkująca oraz członkowie rodziny.

4. Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze opiekuna/-ki przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

5. Ostateczna decyzja o przyjęciu osoby do projektu zostanie podjęta w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez osobę na rzecz której mają być realizowane sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

6. Z opiekunami/opiekunkami zostanie zawarta umowa zlecenia na kwotę 600 zł brutto miesięcznie.

Zapraszamy na http://fleximind.pl/projekty/uslugi-sasiedzkie-w-aglomeracji-opolskiej

Informacji udziela:

Rafał Sieradzan tel. 692 579 921

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany

Informuję, że w związku z wprowadzonymi nowymi ograniczeniami, od 3 listopada br. do odwołania darmowe porady prawne będą odbywać się zdalnie, przez telefon bez konieczności przyjeżdżania prawników do punktów.

Zapisy na porady prawne/porady obywatelskie będą przyjmowane telefonicznie na nr 77 5415169 bądź on-line ze strony https://np.ms.gov.pl/ lub https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html, po czym wyznaczany będzie termin porady.

Sporządziła: Barbara Lis na podstawie informacji pozyskanych ze Starostwa Opolskiego w Opolu, 04.11.2020r.

Covid 19 ważne informacje

+48 22 10 43 705  to automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny. Obowiązkowo odbierz ten telefon!!

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne powiadomienia

o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705

W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny dzwonić pod numer telefonu: +48 22 25 00 115.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane

o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.

Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich zmian na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020 )

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

‐ kaszel

‐ gorączka 

‐ duszność

‐ utrata węchu o nagłym początku

‐ utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej

Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19 

Kryteria laboratoryjne[1]

‐ wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2  z materiału klinicznego [2],[3]

– wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z

następujących kryteriów:

1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z

przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
  1.  
   1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID‐19;
   2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID‐19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory. 

Uwaga: W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID‐19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku   jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania 

2) przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID‐19 .

Klasyfikacja przypadku

A   Przypadek możliwy[4]

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

B   Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub

utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

C   Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Uwaga: diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.


[1] W zgłoszeniu wyniku należy podać typ testu jakim wykonano badanie np. test jednogenowy, dwugenowy, RT-LAMP

[2] Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina)  mają większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła)

[3] Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie

[4] Jako przypadek możliwy powinien zostać zaklasyfikowany każdy objawowy przypadek podejrzenia COVID‐19 zgłoszony przez lekarza, w którym nie zlecono wykonania badań laboratoryjnych

źródło: https://www.gov.pl/web/gishttps://www.zus.pln .

Sporządziła: Barbara Lis, Dobrzeń Wielki, 2 listopada 2020r.

Zasady kwarantanny od 24 października 2020r.

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z  9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE.

Na czym polega?

Od 24 października 2020 r. obowiązują zasady dotyczące:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.